ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด แสนเทียม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต แหน่น้ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรม แท้เที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิทธิวชิรโสภิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรพระสงฆ์
เบอร์โทร : 0817075307
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เย็นศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลอน แท้เที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยบัญชา นุเวที
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัฐชญาณ์ อินทร์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรครู
เบอร์โทร : .
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ ตาคำชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0862123071