ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุทธิชา ตาคำชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิชานันท์ อภิวัฒน์ปุญญบาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1