ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุทธิชา ตาคำชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทนา ดวงดาวสว่าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0