ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุศักดิ์ จารุฑีฆัมพร
ครู คศ.2