ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิไล ระวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ