ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัฐชญาณ์ อินทร์โพธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนิตยา จารุฑีฆัมพร
ครู คศ.2