ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณรงค์ เกิดสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมชาย ห้วยสวัสดิ์
ครู คศ.2