ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นายณรงค์ เกิดสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นายชัยพร พูลเขียว
ครู คศ.2