ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปรีชา เย็นชุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเฉลิม กิ่งวาที
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0