ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวงทอง กวางวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวงเดือน เกิดสว่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวภาวนา รัชผล
ครู คศ.2