ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสาตร์ แสงเมล์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.ย. 2478 - 17 ต.ค. 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษตร พรสิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ต.ค. 2478 - 16 ก.ย. 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ มีนรินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.ย. 2490 - 7 ส.ค. 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร แจ้งประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ส.ค. 2497 - 3 ก.ย. 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.ย 2497 - 18 ก.พ. 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู อินแนม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ก.พ. 2498 - 4 พ.ค. 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม ไพโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พ.ค. 2502 - 2 พ.ค. 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ค. 2508 - 4 มิ.ย. 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิ.ย. 2513 - 4 ก.ค. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ รักพ่วง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.ค. 2515 - 31 มี.ค. 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 2516 - 16 พ.ค. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ตาคำชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2527 - 30 ก.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ พรมบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.พ.46 - 30 กันยายน 57
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญกรณ์ พันธ์ุจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค57. -24ต.ค 61
ชื่อ-นามสกุล : นาย วัชระ ตาคำชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561