ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 167
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 165
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.08 KB 322
แบบฟอร์มเอกสารดาวโหลด
แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 176
แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 182
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 158
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 162
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 178
แบบใบลาไปต่างประเทศ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 185
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา.doc Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 172
แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 164
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 207
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 190
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 211
แบบฟอร์การลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 204
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 194