ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 204
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 203
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.08 KB 370
แบบฟอร์มเอกสารดาวโหลด
แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 219
แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 222
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 195
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 206
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 231
แบบใบลาไปต่างประเทศ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 234
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา.doc Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 209
แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 208
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 250
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 233
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 260
แบบฟอร์การลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 248
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 235