ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 203
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 201
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.08 KB 367
แบบฟอร์มเอกสารดาวโหลด
แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 217
แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 220
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 194
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 205
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 222
แบบใบลาไปต่างประเทศ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 221
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา.doc Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 207
แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 202
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 248
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 231
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 249
แบบฟอร์การลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 245
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 232