ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 170
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 168
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.08 KB 324
แบบฟอร์มเอกสารดาวโหลด
แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 180
แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 185
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 163
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 167
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 181
แบบใบลาไปต่างประเทศ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 189
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา.doc Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 176
แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 168
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 209
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 195
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 215
แบบฟอร์การลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 207
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 197