ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมมีความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน"

เป้าหมาย

เป้าประสงค์ของโรงเรียน  คือ  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของผู้เรียน คือ

1.       ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาครบทุกคน

3.       ครูและบุคลากรทางศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

ปรัชญาของโรงเรียน