ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา
โยคา  ชายเต 
ภูริปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
 
 
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

                กลยุทธ์ของโรงเรียน

  • กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้                    
กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3
จัดการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (Student Achievement)

2.       นักเรียนทุกชั้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

3.       เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี

4.       นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสำนึกในความรักชาติ

5.       สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ ลดอัตราการออกกลางคัน สนับสนุนการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

6.       จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.       โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก