ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   ระยะห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ถึงโรงเรียน  22  กิโลเมตร มีเนื้อที่  14  ไร่  -  งาน 17  ตารางวา  ด้านทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของนายปา  แสนเทียม  ทิศใต้ติดต่อกับบ้านนายเล็ก     ทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา  และทิศตะวันตกติดกับถนนสายกำแพงเพชร  - ท่าไม้แดง  อยู่นอกเขตเทศบาล  ประชากรมีเชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  ศาสนา พุทธ  อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

     โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์  ตั้งขึ้นเมื่อ  ..2475  โดยพระครูวิเชียรโมลี ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นผูจัดตั้ง  และส่งพระภิกษุมาสอน ต่อมาพระภิกษุลาสิกขาบทจึงไม่มีใครสอน 
     เมื่อปี  ..2478  กระทรวงธรรมการได้ขยายการศึกษาและได้เปิดการสอน  โดยส่งนายสาสตร์  แสงเมล์  มาเป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่วันที่  6  กันยายน  2478 ชั้น ป.1 – 4

     ..  2500  นายประนอม  ถนอมศักดิ์  ครูใหญ่คนต่อมา ได้ซื้อที่ดิน ของนายทิม  กลัดภิรมย์  จำนวน  4  ไร่  64  ตารางวา เป็นเงิน  600  บาท และได้ยกอาคารเรียน 4  ห้องและย้ายจากศาลาวัดมาเรียนที่ใหม่

     พ..2518 คณะครูและประชาชนได้ร่วมกันหาเงินสมทบกับอนามัยสร้างถังประปาโรงเรียน เป็นเงิน 14,723  บาท    
     ..2519  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 . จำนวน 4  ห้องเรียน เป็นเงิน 320,000  บาท ( สร้างเมื่อ         
                         21 ..20 )
     พ..2520  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ แฟลต  เป็นเงิน 80.000  บาท (สร้างเมื่อ  13  .. 20 )

     พ.. 2523 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 312 กรมสามัญ เป็นเงิน 150,000 บาท   สร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2523

     พ.. 2526 ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601 จำนวน 4 ที่ เป็นเงิน 50,000 บา
     วันที่ 1 มิถุนายน 2527 นายสุรินทร์  ตาคำชัยย้ายจากโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     วันที่ 28 เมษายน 2528 คณะครู ประชาชน ได้ร่วมกันสร้างรั้วคอนกรีตหน้าสนามสูง 1..50 เมตร ยาว 65 เมตร เป็นเงิน  
                                              25,000 บาท

     วันที่ 10 มกราคม 2530 ครูและประชาชนได้หาเงินซื้อที่ดินนายนัน  โพธิ์ไกร ประมาณ 6 ไร่ เป็นเงิน 25,000 บาท

     .. 2530 ได้งบทางราชการ 1,009,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จำนวน 8 ห้องเรียน

     พ.. 2530 ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ 601 จำนวน 4 ที่ เป็นเงิน 40,000 บาท

     พ.. 2530 ได้รับหนังสือคำสั่งที่ ศธ 1411.01/2670 ลว.17 กันยายน 2530ให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนจำนวน 1/4 ที่แบบ ฝ. 30 เป็นเงิน 36,000 บาท

     .. 2532 ได้งบประมาณจากทางราชการจำนวน 70,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอลจำนวน 1 แห่ง

     วันที่ 17 มกราคม 2533 คณะครูและผู้ปกครองหาเงินซื้อที่ดิน นายแบน สุขชื่น ด้านใต้อาคารเรียนจำนวนประมาณ 3 งาน
                                              เป็นเงิน 7,000 บาท

     .. 2533 ได้งบประมาณ จำนวน 360,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง

     .. 2534 ได้งบประมาณ 100,000 บาท สร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล

     .. 2534 ได้งบประมาณ 210,640 บาท ปรับปรุงซ่อมโรงฝึกงานเพื่อใช้ในการเป็นห้องสมุดโรงเรียน

     พ.. 2536 ได้งบประมาณโครงการ กศ.พช. เป็นเงิน 10,000 บาท สร้างหอกระจายข่าวในโรงเรียน

     .. 2537 ได้งบประมาณจากประมงจังหวัดกำแพงเพชร 119,000 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน

     วันที่ 14 เมษายน 2538 ผู้ปกครองครูได้สร้างสนามเด็กเล่น 1 ที่ เป็นเงิน 16,000 บาท

     พ.. 2539 ได้งบประมาณ 1,920,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน

     ปีการศึกษา 2539 ทาง สปช. อนุมัติให้โรงเรียนเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาและอยู่โครงการปฏิรูปการศึกษา

     ปีการศึกษา 2540 คณะกรรมการโรงเรียนและครูได้สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านเหนือทางเข้าโรงเรียนได้ 50 เมตร 
                                    สร้างเมื่อ 17 ตุลาคม 2540

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2540 คณะครูได้สร้างเตาเผาขยะเป็นเงิน 10,000 บาท

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดสวนสุขภาพหน้าอาคารเรียนโดยปลูกหญ้านวลจันทร์ เป็นเงิน
                                                     ทั้งสิ้น 25,000 บาท
     26 กุมภาพันธ์ 2541 คณะครู กรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้สละเงินจัดทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
                                         ขนาดสูง  1.80 เมตร ยาว 50 เมตร ด้านทิศเหนือของโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 28,500 บาท

     พ.. 2542  ได้งบประมาณ มิยาซาวา จำนวน 19,400  บาท  ติดตั้งท่อประปาโรงเรียน

     24  สิงหาคม  2542  คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนได้ซื้อที่ดินของ  นายปา   แสนเทียม  จำนวนประมาณ  2 ไร่เศษ  เป็นเงิน 75,000  บาท

     พ.. 2543  คณะครูได้จัดหาเงินสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้  จำนวน  10  ช่อง  เป็นเงิน  6,800  บาท

     10  กุมภาพันธ์  2544    องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
                                              เป็นเงิน  25,000  บาท  และโรงเรียนได้ดำเนินการเดือนมิถุนายน  2544  เสร็จเรียบร้อย
     5  กุมภาพันธ์  2546   นายกิตติศักดิ์ พรมบุรินทร์  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านยางเลียงพัฒนา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
                                          โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

    16  พฤษภาคม 2546 ได้รับบริจาคสร้างซุ้มพระจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 25,000 บาท

    26  มิถุนายน  2546  นายปลำ  คำบรรลือ  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
                                        โรงวัดกัลปพฤกษ์
    12  สิงหาคม  2546  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมจัดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุน
                                        สร้างโรงอาหารโรงเรียน 141,278.75  บาท
    9  พฤศจิกายน  2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติรื้อถอนบ้านพักครู แบบแฟลต ขนาด
                                         112.50 ตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างหลังลำดับที่ 3
    21  สิงหาคม 2549 ขออนุญาตรื้อถอนอาคารราชพัสดุ 3 รายการ ได้แก่ ห้องน้ำ-ส้วม  2 ที่นั่ง สิ่งก่อสร้างลำดับที่ 6 ด้วย   
                                     เหตุก่อสร้างมานานไม่น้อยกว่า 25 ปี และถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 รายการ สิ่งก่อสร้างลำดับที่ 10,12    
                                    ด้วยเหตุชำรุดใช้ในราชการไม่ได้  และได้อนุมัติให้รื้อถอนเมื่อวันที่   9 เมษายน  2550
    14   เมษายน  2550 คณะครู ผู้ปกครอง จัดหาเงินสร้างรั้วคอนกรีตทิศใต้ (ต่อเติม) และทิศเหนือ(ต่อเติม) จำนวน  30  ช่อง
                                       เป็นเงิน 78,000 บาท

    17  มีนาคม 2551 ปรับปรุงถังเก็บน้ำฝน ให้เป็นห้องน้ำ-ห้องส้วม 1ชุด คิดเป็นเงิน

                                     48,225 บาทโดยคุณ Michael J Glatz และคณะ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 35,000 บาท12 สิงหาคม2557 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง-นักเรียน และคณะศิษย์เก่า จัดผ้าป่า สร้างป้ายช้่ือและรั้วโรงเรียน 67 เมตร เป็นเงิน 188,260.25 บาท

       ธันวาคม 2557 ปรับปรุงห้องสหกรณ์โรงเรียน เป็นห้องเรียนศิลปะ เป็นเงิน 10,000 บาท

  9 ธันวาคม 2557 คณะครูสร้างเสาธงชาติแทนเสาธงชาติเก่า เป็นเงิน 60000 บาท(เงินดอกผลสวัสดิการโรงเรียน)

  15 ธันวาคม 2557 นายวิชาญกรณ์ พันธ์ุจันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลพฤกษ์

      มิถุนายน 2558 นำที่ดิน ซึ่งซ้ือจากนายปา  แสนเทียม เม่ือปี พ.ศ.2542 ราคา 75000 บาท ขึ้นเป็นี่ราชพัสดุ

       มกราคม 2558 ขออนุญาตร้ื้ออาคารเรียน แบบ ป.1 ข โดยจะนำวัสดุ มาสร้างอาคารประกอบ 2 ห้องเรียน

       มิถุนายน  2558 ขออนุญาตร้ือถอนห้องส้วม สร้างมานาน เกิน 20 ปี ชำรุดใช้การไม่ได้

       มิถุนายน 2558 ปรัลปรุงถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 เป็นโรงเพาะเห็ดและเก็บอุปกรณ์