ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 1,009,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สร้างสนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 70,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สร้างอาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 360,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล แบบ สปช.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 233,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 40000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 36000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 60000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธงชาติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 60000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : งบบริจาค 250000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายช่ือและรั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 188,260
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 210640
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 40000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1100000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543-2557
งบประมาณ : 418000
เพิ่มเติม..